โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์)

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านหนองหม้อข้าว ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

xxx xxx xxx

โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว

นายเกริกเกียรติ อุ่นเรือน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์)

Previous slide
Next slide

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว

ด้วยโรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์) ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านหนองหม้อข้าว หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นโรงเรียนซึ่งรับโอนจากสังกัดโรงเรียนตระเวนชายแดน เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๑๐ ขณะนั้นมีนักเรียนรวม ๙๐ คน ครู ๓ คน มีอาคารเรียน ชั่วคราว ๑ หลัง เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๔ หลังจากได้รับโอนแล้ว นายศิริ ศิริทวี ได้บริจาคที่ดิน จำนวน ๑๕ ไร่ ๕๓ ตารางวา (ปัจจุบันขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ เป็นแปลงที่ รบ.๓๖๕) เพื่อให้เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียน โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๒ และชั้นประถมปีที่ ๑ – ๖ ปัจจุบันมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๕๒ คน ผู้บริหาร ๑ คน ข้าราชการครู ๓ คน ครูธุรการ ๑ คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน ครูจิตอาสา ๑ คนนักการ ๑ คน ปัจจุบันมีนายเกริกเกียรติ อุ่นเรือน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์) เป็นนักเรียนในท้องที่หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าหวาย ซึ่งเป็นเขตบริการทางการศึกษาของโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีนักเรียนส่วนหนึ่งมาจากหมู่ที่ ๕ บ้านรางจิก ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว

ภายในปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์) เป็นสถานศึกษาที่เน้นพัฒนาผู้เรียนด้าน คุณธรรม นำความรู้ ห่างไกลยาเสพติด น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

พันธกิจ

๑. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
๒. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
๓. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔. สร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสำคัญ กตัญญูและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
๕. พัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๖. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
๗. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมและมีระบบการ ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

๑. นักเรียนมีสุนทรียภาพ ทางด้าน ดนตรี กีฬาและศิลปะ ปลอดอบายมุข
๒. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
๓. นักเรียนมีความสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้
๔. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข
๕. ระบบบริหารจัดการมีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ อัตลักษณ์ ยิ้ม ไหว้ ทักทาย เอกลักษณ์ โรงเรียนวิถีพุทธ

นโยบายด้านต่าง ๆ

นโยบายด้านการบริหารจัดการ

1.จัดระบบการบริหารงานเป็นทีม บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
2.จัดโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน สามารถ ปฏิบัติ นิเทศ ติดตามผล และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
3.จัดระบบสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การบริหารงานไปสู่เป้าหมาย
4.พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.เน้นการนิเทศภายใน/และการประเมินคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
6.จัดระบบการควบคุมภายในโรงเรียนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสียหายจากการปฏิบัติงาน และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าสมประโยชน์

นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน

1.พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์โดยเน้นวิชาพื้นฐานที่จำเป็น คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยนักเรียนช่วงชั้นที่1-2 อ่านออกเขียนได้ทุกคน
2.จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร ความต้องการของนักเรียนและท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
3.จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
4.เน้นให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยจัดสภาพแวดล้อม จัดหาแหล่งเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ประกอบในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยสามารถสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตได้
5.จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้นักเรียน เรียนอย่างมีความสุขสอดคล้องกับธรรมชาติ ตามวัย สภาพแวดล้อม สภาพของสังคม
6.เน้นการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกิจกรรม และทุกกระบวนการเรียนรู้โดยเฉพาะเน้นคุณธรรม 8 ประการ ปลูกฝังการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ

นโยบายด้านสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม

1.จัดอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ และ จัดให้มีสื่อ นวัตกรรม และวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมต่างๆ
2.จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศให้ ร่มรื่น สดชื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อสุขภาพ ความปลอดภัยและการเรียนรู้ของนักเรียน
3.จัดให้มีการส่งเสริม ให้บริการด้านสุขภาพอนามัย ให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคต่าง ๆ ในโรงเรียนและชุมชน
4.ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพตามเกณฑ์และองค์ประกอบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

1.สนับสนุน ให้ครู และบุคลากร ได้รับการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรม
2.ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรได้รับการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน
3.เสริมสวัสดิการด้านต่างๆ ตามความจำเป็น
4.มอบหมายงานและอำนาจหน้าที่ ตามความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ โดยพัฒนาทางด้านวิสัยทัศน์ เทคนิค ทักษะ การใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
5.ส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ

นโยบายด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน

1.ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
2.พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ และวิทยากรบุคคลภายนอก ในท้องถิ่น ร่วมให้ความรู้แก่นักเรียน
3.เน้นการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน และชุมชน
4.ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพัฒนาโรงเรียน
5.พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยให้ชุมชนมีบทบาท และมีส่วนสนับสนุนในเรื่อง สาระเนื้อหา สื่อ อุปกรณ์ การจัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

อัตลักษณ์ – เอกลักษณ์

อัตลักษณ์
ยิ้ม ไหว้ ทักทาย

เอกลักษณ์
โรงเรียนวิถีพุทธ

อุดมการณ์ของโรงเรียน

มุ่งพัฒนาความรู้ เชิดชูคุณธรรมนำสุข

สัญลักษณ์ – สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน สีแดง สีเหลือง
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นกาสะลอง
เป้าหมายการพัฒนา นักเรียนรู้จักรักษาสุขภาพ อนามัย มีจิตใจร่าเริง แจ่มใส รู้จักควบคุมอารมณ์ และหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด

กิจกรรมโรงเรียน
นานาสาระ
ข่าวประชาสัมพันธ์