โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์)

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านหนองหม้อข้าว ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

xxx xxx xxx

โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว

นายเกริกเกียรติ อุ่นเรือน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์)

Previous
Next

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว

ด้วยโรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์) ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านหนองหม้อข้าว หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นโรงเรียนซึ่งรับโอนจากสังกัดโรงเรียนตระเวนชายแดน เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๑๐ ขณะนั้นมีนักเรียนรวม ๙๐ คน ครู ๓ คน มีอาคารเรียน ชั่วคราว ๑ หลัง เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๔ หลังจากได้รับโอนแล้ว นายศิริ ศิริทวี ได้บริจาคที่ดิน จำนวน ๑๕ ไร่ ๕๓ ตารางวา (ปัจจุบันขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ เป็นแปลงที่ รบ.๓๖๕) เพื่อให้เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียน โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๒ และชั้นประถมปีที่ ๑ – ๖ ปัจจุบันมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๕๒ คน ผู้บริหาร ๑ คน ข้าราชการครู ๓ คน ครูธุรการ ๑ คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน ครูจิตอาสา ๑ คนนักการ ๑ คน ปัจจุบันมีนายเกริกเกียรติ อุ่นเรือน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์) เป็นนักเรียนในท้องที่หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าหวาย ซึ่งเป็นเขตบริการทางการศึกษาของโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีนักเรียนส่วนหนึ่งมาจากหมู่ที่ ๕ บ้านรางจิก ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว

ภายในปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์) เป็นสถานศึกษาที่เน้นพัฒนาผู้เรียนด้าน คุณธรรม นำความรู้ ห่างไกลยาเสพติด น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

พันธกิจ

๑. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
๒. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
๓. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔. สร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสำคัญ กตัญญูและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
๕. พัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๖. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
๗. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมและมีระบบการ ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

๑. นักเรียนมีสุนทรียภาพ ทางด้าน ดนตรี กีฬาและศิลปะ ปลอดอบายมุข
๒. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
๓. นักเรียนมีความสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้
๔. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข
๕. ระบบบริหารจัดการมีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ อัตลักษณ์ ยิ้ม ไหว้ ทักทาย เอกลักษณ์ โรงเรียนวิถีพุทธ

นโยบายด้านต่าง ๆ

นโยบายด้านการบริหารจัดการ

1.จัดระบบการบริหารงานเป็นทีม บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
2.จัดโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน สามารถ ปฏิบัติ นิเทศ ติดตามผล และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
3.จัดระบบสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การบริหารงานไปสู่เป้าหมาย
4.พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.เน้นการนิเทศภายใน/และการประเมินคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
6.จัดระบบการควบคุมภายในโรงเรียนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสียหายจากการปฏิบัติงาน และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าสมประโยชน์

นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน

1.พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์โดยเน้นวิชาพื้นฐานที่จำเป็น คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยนักเรียนช่วงชั้นที่1-2 อ่านออกเขียนได้ทุกคน
2.จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร ความต้องการของนักเรียนและท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
3.จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
4.เน้นให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยจัดสภาพแวดล้อม จัดหาแหล่งเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ประกอบในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยสามารถสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตได้
5.จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้นักเรียน เรียนอย่างมีความสุขสอดคล้องกับธรรมชาติ ตามวัย สภาพแวดล้อม สภาพของสังคม
6.เน้นการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกิจกรรม และทุกกระบวนการเรียนรู้โดยเฉพาะเน้นคุณธรรม 8 ประการ ปลูกฝังการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ

นโยบายด้านสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม

1.จัดอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ และ จัดให้มีสื่อ นวัตกรรม และวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมต่างๆ
2.จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศให้ ร่มรื่น สดชื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อสุขภาพ ความปลอดภัยและการเรียนรู้ของนักเรียน
3.จัดให้มีการส่งเสริม ให้บริการด้านสุขภาพอนามัย ให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคต่าง ๆ ในโรงเรียนและชุมชน
4.ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพตามเกณฑ์และองค์ประกอบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

1.สนับสนุน ให้ครู และบุคลากร ได้รับการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรม
2.ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรได้รับการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน
3.เสริมสวัสดิการด้านต่างๆ ตามความจำเป็น
4.มอบหมายงานและอำนาจหน้าที่ ตามความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ โดยพัฒนาทางด้านวิสัยทัศน์ เทคนิค ทักษะ การใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
5.ส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ

นโยบายด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน

1.ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
2.พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ และวิทยากรบุคคลภายนอก ในท้องถิ่น ร่วมให้ความรู้แก่นักเรียน
3.เน้นการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน และชุมชน
4.ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพัฒนาโรงเรียน
5.พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยให้ชุมชนมีบทบาท และมีส่วนสนับสนุนในเรื่อง สาระเนื้อหา สื่อ อุปกรณ์ การจัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

อัตลักษณ์ – เอกลักษณ์

อัตลักษณ์
ยิ้ม ไหว้ ทักทาย

เอกลักษณ์
โรงเรียนวิถีพุทธ

อุดมการณ์ของโรงเรียน

มุ่งพัฒนาความรู้ เชิดชูคุณธรรมนำสุข

สัญลักษณ์ – สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน สีแดง สีเหลือง
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นกาสะลอง
เป้าหมายการพัฒนา นักเรียนรู้จักรักษาสุขภาพ อนามัย มีจิตใจร่าเริง แจ่มใส รู้จักควบคุมอารมณ์ และหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด

กิจกรรมโรงเรียน
นานาสาระ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ข่าวประชาสัมพันธ์