โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์)

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านหนองหม้อข้าว ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

xxx xxx xxx

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว  (ศิริทวีอุปถัมภ์)

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 3 4 7 1
อนุบาล 3 5 3 8 1
รวมชั้นอนุบาล 8 7 15 2
ป.1 7 4 11 1
ป.2 2 5 7 1
ป.3 1 3 4 1
ป.4 2 1 3 1
ป.5 1 1 1
ป.6 4 3 7 1
รวมชั้นประถมศึกษา 17 16 33 6
รวมทั้งหมด 25 23 48 11