โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์)

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านหนองหม้อข้าว ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

xxx xxx xxx

ทำบุญตักบาตร

ทำบุญตักบาตร

ทำบุญตักบาตร ให้นักเรียนร่วมทำบุญตักบาตร ร่วมกันในกิจกรรมวันแม่ ช่วยสงเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกัน และได้ทำกิจกรรมร่วมกับแม่ๆของนักเรียน

ทำบุญตักบาตร ทำบุญตักบาตร ทำบุญตักบาตร