โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์)

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านหนองหม้อข้าว ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

xxx xxx xxx

บวชฤดูร้อน

บวชฤดูร้อน

บวชฤดูร้อน ให้นักเรียนช่วยมาบวชภาคฤดูร้อนเพื่อให้ช่วยสงเสริมศาสนา และเด็กนักเรียนยังได้ฝึกวินัยทางศาสนาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนา

บวชฤดูร้อนบวชฤดูร้อน บวชฤดูร้อน